h

Privacy en beveiliging in Den Helder

9 april 2021

Privacy en beveiliging in Den Helder

Foto: SP

De gemeente Den Helder heeft de beveiliging van privacygevoelige informatie niet helemaal op orde. Er is een verbeterplan opgesteld.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

In de brief informeert het college de raad over de resultaten van de ENSIA 2020 ( Eenduidige Normatiek Single Information Audit ) en de stand van zaken rondom informatieveiligheid en privacy van inwoners en medewerkers van de gemeente Den Helder. De ENSIA is verplicht voor de gemeente en vindt jaarlijks plaats.

De ENSIA is uitgevoerd conform het normenkader van de Baseline Informatieveiligheid Overheid ( de BIO ). De BIO vervangt sinds 2020 de Baseline Informatieveiligheid Gemeente ( BIG ) en bestaat uit 180 controles waaraan de gemeente minimaal moet voldoen.

Met de ENSIA legt de gemeente verantwoording af aan landelijke toezichthouders die erop toezien dat de landelijke regels over informatiebeveiliging bij gemeenten worden nageleefd. Daarnaast legt de gemeente op een aantal specifieke onderdelen verplicht verantwoording af aan de toezichthouders.

UWV

In 2020 is dat onder andere gedaan over de Basisregistratie Personen, Digitale persoonsidentificatie ( DigiD ), Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningenstructuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en Suwinet (informatie-uitwisseling over onder andere het UWV en de Sociale Verzekeringsbank).

Uit de resultaten van de wettelijk verplichte verantwoording blijkt dat de informatiebeveiliging van de gemeente op een aantal onderdelen niet voldoet aan de gestelde normen uit de BIO. De tekortkoming wordt gemeld aan de externe toezichthouders voor DigiD ( Logius ) en Suwinet ( BKWI ).

Er is een verbeterplan opgesteld. De gemeente dient de procedures en processen rondom toegangsbeveiliging uiterlijk in juni in te voeren. Uiterlijk eind juni wordt onderzocht of de tekortkomingen zijn verholpen. Daarna worden de externe toezichthouders opnieuw geïnformeerd.

Bron: - Noordhollands dagblad 9 april 2021 

Naar het meldpunt BIJSTAND: Meldpunt Fraudejacht Bijstand (zohopublic.com)

Naar het meldpunt UVW: UWV-Enquête (zohopublic.com)

Wel een melding / ervaring en / of  wilt u verhaal delen ? Stuur ons dan een email: denhelder@sp.nl 

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier